Vilkår og betingelser 

Til tjeneste

Hos Flagswag ønsker vi at give vores kunder den mest behagelige shoppingoplevelse som muligt. Derfor mener vi, at vores butikspolitikker skal være retfærdige, klare og gennemsigtige. Nedenfor finder du en liste over vores Flagswag-politik, som beskriver den måde, vi driver vores forretning på. Hvis du ikke kan finde den information, du leder efter, så skriv til os på: info@flagswag.eu. Vi glæder os til at se dig.

T-shirts on Hangers

Vilkår og betingelser 

Tilbud

Alle tilbud afgivet af Flagswag er baseret på salgspriser, told, valutakurser og offentlige afgifter gældende på tilbudsdatoen. Flagswag forbeholder sig ret til at justere salgsprisen i det omfang, der efterfølgende sker ændringer i told, valutakurser, statsskatter, råvarepriser etc. Dokumentmateriale afgivet med afgivne tilbud tilhører Flagswag Materialet må ikke misbruges eller videregives til tredjemand. parter og skal efter anmodning, såfremt tilbuddet ikke fører til bestilling, returneres til Flagswag, jf. pkt. herudover markedsføringslovens § 1.

Afgivne tilbud kan frit tilbagekaldes eller ændres af Flagswag, indtil accept er nået Flagswag. Der tages forbehold for eventuelle fejl i den oplyste lagerstatus, tekniske informationer om produktet mv.

Produktopkald og rådgivning

Flagswag tager forbehold for de angivne mål, proportioner, vægt, diagrammer, instruktioner, tekniske informationer mv., som fremgår af vores kataloger, manualer, instruktioner mv i takt med, at produktudviklingen er i gang.

Bestillinger fra kunden

Ordrer er bindende for Kunden og ændring eller annullering kan kun ske efter skriftlig aftale med Flagswag. Flagswag behandler ordren med det samme, den modtages i systemet. Ved bestilling af specialvarer opkræves en forudbetaling på 30% af slutsummen. Der er ingen fortrydelsesret på specielle varer og disse kan ikke returneres. Flagswag har til enhver tid ret til at afslutte en ordre.

OPSIGELSE AF AFTALEN

Ved aftalens ophør er Kunden, uanset årsagen til opsigelsen, forpligtet til at købe og betale for Produkter, herunder emballage, tilbehør mv., som vi har på lager efter Kundens ønske. Det samme gælder for produkter, emballage, tilbehør mv., som indgår i det Produkt, der er på lager hos vores leverandører, herunder en leverandør, som Kunden har tildelt os. Overdragelse sker til Kunden til dokumenteret eller aftalt kostpris på overdragelsestidspunktet. Såfremt den aftalte kostpris er baseret på et tilbud eller lignende aftale, vil en aftalt kostpris kun være gældende under de aftalte vilkår, der gennemføres overfor Flagswag. Såfremt de aftalte vilkår ikke implementeres, herunder emballage, tilbehør mv., ophører eventuelle rabatter, betalingsfrister og eventuelt andre aftaler, og den fulde udgift til Flagswag vil blive opkrævet uden særlige aftaler.

Forsendelse.

Forsendelse sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt i forbindelse med handlens indgåelse. Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Flagswag, indtil den fulde købesum er betalt.

Klager

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun ske efter forudgående aftale og med angivelse af følgeseddelnr. og dato. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Reklamation skal ske til Flagswag inden for 8 dage fra levering. Undlader køber at reklamere inden for denne frist, kan han ikke senere påberåbe sig mangler. købelovens § 51. Eventuelle reklamationer over mangler eller andre synlige mangler ved produktet skal ske omgående og skriftligt inden for 48 timer fra modtagelsen af leverancen. I modsat fald fortaber køber sin ret til at påberåbe sig mangler over for Flagswag. Omkostninger, som køber afholder som følge af påståede mangler, dækkes ikke af Flagswag, medmindre Flagswag har modtaget reklamationen og skriftligt accepteret at dække omkostningerne. Omkostninger i forbindelse med returnering og anden risiko for skade påhviler køber. Lagerførte varer, der returneres efter aftale senest 3 uger efter levering, krediteres med et fradrag på 5 %, dog min. kr. 100,- såfremt varen er ubrugt i original og ubeskadiget emballage. Lagerførte varer, der returneres efter aftale indtil 3 uger efter levering, krediteres med et fradrag på 10 %, dog ved min. kr. 100,- såfremt varen er ubrugt i original og ubeskadiget emballage. Ikke lagerførte varer, Specialfremstillede eller særligt hjemsendte varer kan ikke returneres. Varer kan ikke returneres senere end 3 uger efter leveringsdatoen.

Transportskader

Transportskader skal straks efter modtagelse af varen anmeldes af køber til fragtfører (postvæsen, fragtmand mv.) med samtidig oplysning af Flagswag.

Emballage og andre kosttilskud

Paller, rammer og anden emballage faktureres til kostpris og tages ikke retur.  Øvrige indgående omkostninger vil blive opkrævet særskilt, fx energitillæg, mislykket kørsel, særlige hjemtransportomkostninger mv.

Afhjælpning af fejl og mangler

Varer, der inden for 24 måneder efter leveringen kan vise sig at være defekte, som vi er ansvarlige for, erstattes efter vores valg enten ved reparation, ombytning eller tilbagebetaling af den betalte betaling. Der mangler ikke defekter derudover. Ved reparation eller ombytning skal levering ske med posten til vores adresse. Flagswag er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser, der opstår i leveret software, medmindre grov uagtsomhed fra Flagswags side kan påvises. Flagswag er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Forsinke

Forsinket levering berettiger ikke køber til at hæve købet, medmindre køber efter leveringsfristens udløb har fremsat skriftligt krav til Flagswag med rimelig frist for leveringens gennemførelse. Flagswag er ikke ansvarlig for købers direkte eller indirekte tab ved forsinkelse i leveringen.

Sagsøgers misligholdelse

Undlader køber at afhente eller modtage varen, er Flagswag berettiget til at opbevare og eventuelt forsikre varen for købers regning. Såfremt køber trods skriftlig henvendelse ikke afhenter/modtager varen umiddelbart herefter, er Flagswag berettiget til at sælge varen til anden side på bedste vis.

Priser

Alle priser er dagspriser angivet i EUR eller DKK fx moms, medmindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udgåede varer.

Betaling

Betaling skal ske netto kontant, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Ved særlige varer forudbetales 30% af slutsummen. Ved betaling efter forfaldsdato henføres gebyret med kr. 100,00 og renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling på grund af modkrav, som Flagswag ikke har godkendt.

 

Produktansvar (Ansvarsfraskrivelse)

Misligholdelse herunder forsinkelse eller levering af mangelfulde varer giver kun køber ret til erstatning, såfremt køber dokumenterer, at misligholdelsen skyldes groft uagtsomhed hos Flagswag. Flagswag er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder købers dagbøder. Virksomheden er eneansvarlig for produktansvar efter reglerne i produktansvarsloven. Derudover er virksomheden ikke ansvarlig for produktansvar. Flagswag er kun ansvarlig for skader forårsaget af det solgte produkt, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af sælger eller andre, som sælger er ansvarlig for. Flagswags ansvar for tingskade kan ikke overstige den købte købesum. Sælger er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast ejendom, mens varen er i købers besiddelse. Flagswag er heller ikke ansvarlig for skader på produkter fremstillet af køber eller produkter, hvori disse indgår. Flagswag er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab eller andre økonomiske følgetab. I det omfang Flagswag måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Flagswag skadesløs i samme omfang som Flagswags ansvar er begrænset i henhold til stk. 1 til 4. Køber er forpligtet til straks at meddele Flagswag krav vedr. erstatning fra tredjemand i medfør af denne bestemmelse og sagsøges ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Sælger i forbindelse med det solgte produkt.

Force majeure

Følgende forhold indebærer ansvarsfrihed, hvis de forhindrer opfyldelsen af aftalen eller gør udførelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som er uden for parternes kontrol, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende størrelse, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, optøjer og uroligheder, manglende transportmidler, generel knaphed på varer, begrænsninger i kørekraft samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra kl.  underleverandører på grund af nogle af de omstændigheder, der er nævnt i dette punkt.

Rettigheder

Alle produkter, industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder til produktet (herunder instruktioner, specifikationer, indhold, fremstillingsmetoder, emballage osv.) tilhører os. Kunden er ikke berettiget til at have lignende eller lignende produkter, inkl. emballage mv., fremstillet af tredjemand, og Kunden er ikke berettiget til at anvende sådanne ved salg og markedsføring af lignende produkter. Såfremt der rejses sag mod køber med påstand om krænkelse af produkter skabt af Flagswag, er køber forpligtet til at give Flagswag skriftlig meddelelse herom. I det omfang køber foretager ændringer i det leverede, ophører ethvert ansvar fra Flagswag, og Flagswag er ikke ansvarlig for krænkelser af andres patenter eller andres ophavsrettigheder, der måtte medføre.

Garanteret

Vores produktinformationer, monteringsvejledninger etc. er kun vejledende og Flagswag er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler osv. Oplysninger i produktinformation er kun bindende for os, når der er givet særskilt skriftlig garanti for disse som en del af aftalen. Kunden er fuldt ud ansvarlig for udvælgelsen af Produktet, herunder at Produktets indhold og egenskaber svarer til Kundens krav hertil. Produkter, der er berørt af fabrikations- eller materialefejl, repareres eller ombyttes i henhold til købelovens regler. Flagswag giver Kunden en garanti svarende til den, Flagswag har modtaget fra underleverandøren/producenten. Der henvises til de til enhver tid gældende garantibestemmelser for de enkelte underleverandører/producenter. Ingen anden garanti gives af Flagswag, medmindre det er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder Flagswags bestemmelser om reklamationer og mangler, begrænset ansvar mv. Hvis producenten/producenten af produktet yder en garanti, er det kun producenten/producenten, der er ansvarlig for denne garantiforpligtelse. Kunden kan således ikke rejse et krav mod Flagswag som følge af producentens/fabrikantens garanti.

Tvister

Tvister skal afgøres efter dansk ret og værneting skal være Sø- og Handelsretten i København eller subsidiært Københavns Byret uanset hvor køber har bopæl. Parterne kan, efter at tvisten er opstået ved aftale, aftale det andet værneting.